Https%3a%2f%2fcdn.evbuc.com%2fimages%2f21648624%2f80896479987%2f1%2foriginal

Terminó hace 2 meses

20 de ene 19:00 - 19 de nov 22:00

Descripción del Curso:
Curso pensado para futuros profesores, para profesores que quieran completar su formación y para todos aquellos practicantes que quieran profundizar en su autopráctica. Incluye una sólida formación tradicional en los ocho pasos del yoga, una visión completa de los principales estilos y las bases de la anatomía y toda la pedagogía que necesita un profesor
Programa del Curso:
Este curso está formado por 4 Módulos:- 01 curso de 200 horas- 02 curso de estilos de Yoga- 03 curso intensivo de verano sendas del yoga y pedagogía- 04 módulo anatomía(el curso incluye todos los contenidos y horas requeridos por la nueva regulación del Ministerio)
Calendario y Horario del Curso:
- Calendario del Curso:
Nota (el calendario está en construcción y puede sufrir ligeras modificaciones por cambios en agendas de los profesores implicados)
Enero: viernes 20 ,sábado 21 y domingo 22 (200 horas)
Febrero: sábado 11y  domingo 12 (módulo anatomía)Febrero: sábado 18 y  domingo 19 (200 horas)
Marzo : v 3, sábado 4 y d 5 (Curso de estilos Iyengar : Eyal Sifron)Marzo: s 25, d 26 (200 horas)
Abril: s 22. D 23 (200 horas)Abril: v7  s 8, D 9 (Curso Estilos)
Mayo:v12  s 13, D 14 (Curso Estilos)Mayo: s 27, d 28 (200 horas)
Junio :v9  s 10, D 11 (Curso Estilos)Junio: s17 d 18 (200 horas)
Julio : v7  s 8, D 9 (Curso Estilos)Julio: s 22 d 23 (200 horas)
Agosto: 31 de julio al 6 de agosto (Sendas del Yoga y pedagogia del Yoga)
Septiembre: s 16 d 17 (200 horas)Septiembre: v 29 s 30, d 1 oct (Estilos)
Octubre:s 14 d 15 (200 horas)Octubre: v 27 s 28, d 29 (Estilos)
Noviembre: v 10 s 11, d 12 (Estilos)Noviembre. s 25, d 26. (200 horas)
Horario
Viernes: de19 a 22,00Sábado: de 9 a 13 y de 14 a 18,30Domingo de 9 a 14
Precio del Curso:
Pago único :
Antes del 30 de septiembre 2015: 1,350€
Antes del 30 de noviembre 2015: 1,450 €
Precio final curso completo: 1.600€
Posibilidad de pago fraccionado :
Se facilita el pago fraccionado con un incremento del 15%sobre el pago único . El 30% del importe total se abonará al inscribirse y el resto en cuotas hasta el final del curso.
Consideraciones: 
Cierre de inscripciones el 15 de enero.
El segundo fin de semana del curso se realizará fuera de Yogaone , en un entorno rural , los alumnos se trasladarán por su cuenta al lugar del retiro pero alojamiento y manutención están incluidos en el curso.
Devoluciones:
Si un alumno desea darse de baja antes del inicio del curso se le devolverá el 50% del precio del curso, una vez empezado el curso no se podrá devolver, pero si reservar el importe no consumido para cuando si pueda realizarse la formación.
TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
 ·  CONDICIONS APLICABLES: El client que contracti el servei de realització d’activitats organitzades per DiR (Client d’Activitat) ha de respectar les Condicions d’Inscripció i les Condicions Generals vigents en cada moment establertes per els Clubs DiR –si l’activitat es realitza a un Club DiR, les quals estan a l’abast dels interessats a la recepció-, així com els presents Termes i Condicions del Servei d’Activitats que consten en aquest document, acceptant que l’incompliment de les mateixes portarà, com a conseqüència, la baixa com a Client d’Activitat i/o dels Clubs DiR. En el cas de que el Client d’Activitat no sigui Client DiR inscrit a un Club DiR podrà accedir als Clubs DiR els dies concrets que gaudeixi del servei de realització de l’Activitat, com a Convidat, sent-li aplicables com a tal, tots els anteriors esmentats termes y condicions.
·  INSCRIPCIONS MÍNIMES: Cada una de les Activitats ofertes per Grup DiR es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de Clients d’Activitat inscrits per activitat segons notifiqui DiR en la seva comunicació, i en l’horari establert. En cas d’anul•lació de l’activitat i/o de l’horari establert per falta del número mínim d’inscrits, el Client d’Activitat podrà canviar d’horari i/o d’Activitat, o se li retornarà l’import que hagi abonat.
·  PAGAMENT DEL SERVEI DE L’ACTIVITAT. NO REEMBORS. SUSPENSIÓ TEMPORAL, CANCEL•LACIÓ I BAIXA: El Client d’Activitat es compromet a abonar al Club DiR l’import corresponent al preu d’aquesta amb caràcter previ a la seva realització ja sigui en efectiu metàl•lic, targeta bancària o PayPal. La suspensió temporal, cancel•lació i/o baixa del servei de realització de l’activitat no suposarà dret de reembors dels imports satisfets, ni indemnització a favor del Client d’Activitat, excepte en els casos d’anul•lació per falta d’inscripcions mínimes.
·  CALENDARI I HORARI: El Client d’Activitat es compromet a respectar el Calendari i Horari fixat per l’activitat que correspongui. Els horaris de l’activitat no es modificaran en supòsits de retard o interrupcions imputables al Client d’Activitat (inclosos els casos d’impossibilitat per motius aliens a la seva voluntat, per malaltia, treball o altres), perdent el Client d’Activitat el dret a realitzar l’activitat fixada i no impartida i sense dret a reembors.
·  NO CESSIÓ: L’activitat i els drets del Client d’Activitat com a tal, no podran ser cedits o transmesos en qualsevol forma per el Client d’Activitat a tercers, sense autorització prèvia per escrit de DiR.
·  CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT DEL CLIENT DE L’ACTIVITAT: El Client d’Activitat declara i assumeix sota la seva única responsabilitat que les seves condicions físiques i de salut són aptes per la realització d’activitats físiques i/o esportives i, en particular, per la realització d’activitats especials i accepta que la realització de l’activitat no equival a cap garantia de resultat.
·  LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT: El Client d'Activitat reconeix que eximeix de tota responsabilitat de qualsevol tipus al Grup DiR i/o al seu personal i/o col•laboradors, per qualsevol dany, lesió o perjudici que pogués causar-se en la realització de les activitats i en l'ús de les instal•lacions i/o equips posats a disposició per DiR, renunciant a res demanar ni reclamar al Grup DiR i/o al seu personal i/o col·laboradors per qualsevol concepte i forma quan no derivin d’una acció o omissió exigible als Clubs DiR, als seus empleats i/o col·laboradors.
·  DRETS D’IMATGE: El Client d’Activitat reconeix, consent i autoritza expressament a Grup DiR a l’obtenció, publicació, explotació i cessió, total o parcialment, de tots els drets d’imatge, veu i demés drets de propietat intel•lectual del Client d’Activitat captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació a l’activitat, en qualsevol suport o mitjà de difusió que Grup DiR determini, inclòs per fins comercials, publicitaris o anàlegs, i tot sense limitació d’actes de comunicació, per un període de temps il•limitat, autoritzant-se igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.
·  DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI) se l'informa que les seves dades de caràcter personal que faciliti en aquest formulari i/o les que pugui facilitar en el futur, incloses les referents a dades de salut, hàbits i imatges, seran incorporades en fitxers responsabilitat de GESTORA CLUBS DiR, SL i de la resta de societats que formen el grup mercantil DiR (pot consultar-les a www.dir.cat, apartat "Grupo DiR") i es tractaran amb la finalitat de permetre la seva participació a l'Activitat, realitzar la gestió administrativa, fiscal, comptable i de facturació i, en cas de realitzar-se l’activitat a un Club DiR, a realitzar un control específic d'accés als Clubs DiR i de seguretat mitjançant un sistema de videovigilància. Així mateix, el Client d'Activitat/Curs autoritza de forma expressa al tractament de les seves dades personals per les següents finalitats addicionals: (i) realitzar un seguiment comercial i mantenir un històric de relacions comercials i comunicacions; (ii) realització d'enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat, (iii) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres serveis, i (iv) promocionar o publicitar, inclús un cop finalitzada la relació contractual amb DiR, les activitats, productes i serveis que ofereixin en cada moment el Grup DiR. A aquests efectes autoritza expressament a què se'l pugui trucar o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En aquestes comunicacions es podrà incloure publicitat de tercers col·laboradors que operin en àmbits relacionats amb els sectors d'activitat de Grup DiR (esport, nutrició, salut, benestar, formació) i altres sectors que s'informin a l'apartat Confidencialitat i Protecció de Dades de l'Avís Legal del lloc web corporatiu http://www.dir.cat. L'informem que durant la realització de l'activitat en la que s'ha inscrit, es podran realitzar fotografies o enregistrar vídeos motiu pel qual la seva imatge podrà ser captada, i posteriorment difosa a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. Per tant, amb la seva participació a l'activitat el Client d'Activitat/Curs atorga el seu consentiment exprés pel tractament i publicació de la seva imatge a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. No obstant, sempre podrà mantenir-se al marge de les captacions d'imatges o exercitar el seu dret d'oposició segons se li informa més endavant. El Client d'Activitat/Curs autoritza a que el seu nom i cognoms s'utilitzin per fer conèixer públicament la seva condició de participant i/o, en el seu cas, la condició de guanyador de l'activitat en la que s'ha inscrit, mitjançant llistats exposats al públic o per la seva publicació a la web, xarxes socials o revista corporatives, així com a qualsevol altre mitjà de comunicació que Grup DiR consideri convenient. En cas que faciliti dades de terceres persones (acompanyants), garanteix que els ha informat dels termes de la present clàusula i que disposa del conteniment previ dels afectats per la comunicació de les seves dades a Grup DiR per poder fer efectiva la seva inscripció. El consentiment atorgat per Vostè mitjançant aquesta clàusula s'entendrà donat per temps indefinit. No obstant, li recordem que en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a GESTORA CLUBS DiR, S.L., C/ Indústria 90-92, 08025 de Barcelona, per correu electrònic a info@dir.cat o al telèfon d'Atenció al Client 902.10.1979, indicant el seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i dret exercitat.
 

Carrer de la Ciutat de Balaguer, 19, 08022 Barcelona, Spain


Otros eventos
21 ene

Sommercamp Yoga meets Qigong

Https%3a%2f%2fcdn.evbuc.com%2fimages%2f26701888%2f96396540185%2f1%2foriginal

Termina en 6 meses

Bad Hofgastein, Austria
21 ene

Choose To Lose 2018: Community Weight Mana...

Https%3a%2f%2fcdn.evbuc.com%2fimages%2f37602093%2f106795245125%2f1%2foriginal

Termina en 2 meses

Belfast, Reino Unido
21 ene

Musicoterapia en familia

Helenaayala 003 296189

Termina en 2 meses

Barcelona, España

© 2013 - 2018 Ifeel maps. Tu guía saludable.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.